leievilkår

Her ser du våre vilkår når du leier maskiner og utstyr fra oss.

Utleieobjektet stilles til disposisjon fra det i kontrakten nevnte begynnelsestidspunkt og utleveringssted. Eventuell transport fra utleveringssted skjer for leietakerens regning og risiko. Såfremt leietakeren skal hente utleieobjektet og dette ikke er gjort innen 5 dager, er utleieren ikke lenger forpliktet til å holde utleieobjektet til disposisjon, og utleieren kan heve avtalen med øyeblikkelig virkning ved beskjed til leietakeren. Utleieren har rett til den i kontrakten fastsatte leie for den tid som er forløpt inntil avtalen heves.

Leien gjelder fra og med den dagen utleieobjektet er avtalt hentet eller sendt fra utleier, til og med den dag utleieobjektet er returnert til utleiers lager, hvis ikke annet er avtalt i denne kontrakt. Leien gjelder for et skift (8 timer) pr. døgn. Benyttes utstyret 2 eller 3 skift pr. døgn, økes leien med 50% respektive 100%. Leien betales forskuddsvis en måned av gangen. Ved for sen betaling belastes forsinkelsesrente med 12% p.a. Avtalt depositum eller forskuddsleie må være innbetalt før utleieobjektet utleveres. Depositum/forskuddsleie avregnes mot sluttfaktura.

Hvis leietiden forlenges utover avtalt tid, skal det beregnes et forholdsmessig leietillegg. Forkortelse av en på forhånd avtalt leietid kan bare skje med utleiers samtykke. Såfremt slik forkortelse aksepteres, skal det beregnes forholdsmessig reduksjon av leiesummen.

Ved levering skal utleieobjektet være i driftsklar stand og tilfredsstille de sikkerhetskrav som til enhver tid er gjeldende. Dersom det leverte utleieobjektet avviker fra avtalen, skal leietakeren omgående varsle utleieren som kan foreta omlevering eller rettelse. Hvis vesentlige mangler ikke blir avhjulpet, har leietakeren rett til å si opp avtalen. Oppsigelse må skje skriftlig.

Leietakeren er ansvarlig for at bruker/fører har godkjent opplærings/kompetansebevis i henhold til gjeldende regelverk. Leietakeren er forpliktet til å foreta vanlig driftsmessig vedlikehold og til å følge gjeldende vedlikeholds- og bruksforskrifter. Leietakeren må såldes bare bruke de driftsmidler og hjelpestoffer (for eksempel drivstoff og smøremidler) som er foreskrevet. Leien inkluderer ikke slike driftsmidler og hjelpestoffer. Leietakeren er likeledes forpliktet til å utføre og bekoste nødvendige småreparasjoner og utskifting av deler som normalt må byttes ut under drift. Utstyrets angitte kapasitet må ikke overskrides. Utleieren er berettiget til å sende en kyndig person for å instruere brukeransvarlig hos leie¬takeren. Omkostningene bæres av leietakeren. Utleier har til enhver tid rett til å inspisere utleieobjektet og skal av utleier holdes informert om brukersted.

Risikoen for utleieobjektet går over på leietakeren fra det øyeblikk utleieobjektet leveres fra utleierens lager eller annet avtalt utleveringssted, og til avlevering etter endt bruk ved utleiers lager eller annet avtalt sted. Leietakeren hefter for all skade som påføres utleieobjektet i leietiden. Leietakeren har ansvaret for eventuelle ting-, person- og følgeskader som utleieobjektet og dets bruk måtte påføre tredjemann. Ved enhver skade skal utleieren straks underrettes uten hensyn til skyld eller årsak.

Leietakeren kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til noen andre eller foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse e.l.) over utstyret uten utleiers tillatelse.

Utleier har tegnet ansvar-, brann- og tyveriforsikring. Egenandel er kr 15.000,Ved skade som forsikringen dekker, blir egenandelen belastet leietaker. All annen skade som skyldes grov uaktsomhet, beruselse eller lignende som forsikringen ikke dekker, belastes i sin helhet leietaker. Premien for forsikring belastes leietaker med 5% av brutto leiebeløp.

Såfremt utleieobjektet ikke behandles tilfredsstillende, kan utleieren si opp leieavtalen med øyeblikkelig virkning, og avhente utleieobjektet på leietakerens bekostning. Det samme gjelder hvis leien og eventuelle tillegg ikke betales innen forfall, eller hvis avtalen for øvrig misligholdes vesentlig. Hvis leien er avtalt pr. dag eller uke uten forhåndsbestemt løpetid kan leieavtalen sies opp av leietakeren med 1 arbeidsdag varsel. Hvis leien er avtalt pr. måned, en ukes varsel.

Innen leietidens utløp er leietakeren forpliktet til å bringe utleieobjektet tilbake til utleiers lager eller annet avtatt sted for egen regning og risiko. Utleieobjektet skal ved tilbakelevering være rengjort og i samme stand som ved utlevering, med unntagelse av forringelse forårsaket av normal bruk og elde. Ekstraordinær forringelse skal erstattes av leietakeren og leieperioden vil i slike tilfeller beregnes fram til utleieobjektet er ferdig reparert. Utleieren er berettiget til på leietakerens bekostning å foreta nødvendig sluttreparasjon/rengjøring.

Bestemmelsene i denne avtalen gjelder også for tilleggsutstyr, tilhenger, verktøy m.v. som måtte bli utlevert leietakeren uten å være særskilt spesifisert i avtalen.

Utleieren påtar seg intet ansvar for at utleieobjektet tilfredsstiller leietakerens behov. Utleieren fraskriver seg ethvert erstatningsansvar i forbindelse med utleieforholdet, herunder skade som måtte bli påført leietakerens personer eller ting. Dette gjelder også dersom skaden skyldes teknisk svikt som leietaker oppdaget eller burde ha oppdaget, ved sin bruk av leieobjektet. Leietaker påtar seg det fulle ansvar for ethvert krav som av utenforstående måtte bli reist mot utleier med bakgrunn i utleieforholdet Dette gjelder også dersom kravet gjelder skade som skyldes teknisk svikt som leietakeren oppdaget, eller burde ha oppdaget ved sin bruk av leiemateriellet. Leietaker fraskriver seg enhver adgang til regress overfor utleier dersom leietaker er ansvarlig etter vilkårene over.

Tvister om utleieobjektet tilstand ved tilbakelevering og mulig ansvar i denne forbindelse, jfr. Punkt 5 og 9, avgjøres av en voldgiftsnemd hvor partene oppnevner hver sin representant og Statens institutt en oppmann.